Get Adobe Flash player

แผนการสอนทุกระดับชั้น

User Rating: / 29
แย่ดีที่สุด 
Random Images

 


Download แผนการสอน

ที่มา : http://www.wpp.co.th/Plan%20Download.html

ชั้นอนุบาล
แผนการสอนกิจกรรมพหุปัญญา อนุบาล 1-3 อนุบาล 2 อนุบาล 3
แผนการสอนบูรณาการปฐมวัย เล่ม 1 อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3
แผนการสอนบูรณาการปฐมวัย เล่ม 2 อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3
ชั้นประถมศึกษา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ภาษาไทย เล่ม 1 wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
ภาษาไทย เล่ม 2 wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
วิทยาศาสตร์ wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
สังคมศึกษา wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
ประวัติศาสตร์ wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
พระพุทธศาสนา wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
สุขศึกษาและพลศึกษา wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
ศิลปะ wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
การงานอาชีพและเทคโนโลยี wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
เทคโนโลยีสารสนเทศ wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
Gogo Loves English wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
TOPS wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf -
ยุวกาชาด wodpdf wodpdf
ลูกเสือ - เนตรนารี wodpdf wodpdf
ชั้นมัธยมศึกษา

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ภาษาไทย เล่ม 1 wodpdf wodpdf - wodpdf wodpdf -
ภาษาไทย เล่ม 2 wodpdf wodpdf - wodpdf wodpdf -
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf -
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf - -
วิทยาศาสตร์ เล่ม 1 wodpdf wodpdf wodpdf - - -
วิทยาศาสตร์ เล่ม 2 wodpdf wodpdf wodpdf - - -
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ม.4 - 6
- - - wodpdf
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ม.4 - 6
- - - wodpdf
สารและสมบัติของสาร
ม.4 - 6
- - - wodpdf
แรงและการเคลื่อนที่ , พลังงาน
ม.4 - 6
- - - wodpdf
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ม.4 - 6
- - - wodpdf
พระพุทธศาสนา wodpdf wodpdf wodpdf - - -
พระพุทธศาสนา 1
ม.4 - 6
- - - wodpdf
พระพุทธศาสนา 2
ม.4 - 6
- - - wodpdf
พระพุทธศาสนา 3
ม 4 - 6
- - - wodpdf
หน้าที่พลเมืองฯ wodpdf wodpdf wodpdf - - -
หน้าที่พลเมืองฯ
ม 4 - 6 เล่ม 1
- - - wodpdf
หน้าที่พลเมืองฯ
ม.4 - 6 เล่ม 2
- - - wodpdf
เศรษฐศาสตร์ wodpdf wodpdf wodpdf - - -
เศรษฐศาสตร์ ม 4 - 6 - - - wodpdf
ประวัติศาสตร์ wodpdf wodpdf wodpdf - - -
ประวัติศาสตร์
ม. 4 - 6 เล่ม 1
- - - wodpdf
ประวัติศาสตร์
ม.4 - 6 เล่ม 2
- - - wodpdf
ภูมิศาสตร์ wodpdf wodpdf wodpdf - - -
ภูมิศาสตร์ ม.4 - 6 - - - wodpdf
กฎหมายน่ารู้ ม.1 - 3 wodpdf - - -
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ม.4 - 6
- - - wodpdf
สุขศึกษา wodpdf wodpdf wodpdf - - -
สุขศึกษา 1
ม.4 - 6
- - - wodpdf
สุขศึกษา 2
ม.4 - 6
- - - wodpdf
สุขศึกษา 3
ม.4 - 6
- - - wodpdf
ลูกเสือ - เนตรนารี
ม.1 - 3
wodpdf - - -
ยุวกาชาด
ม.1 - 3
wodpdf - - -
ทัศนศิลป์ wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
ดนตรี - นาฏศิลป์ wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เล่ม 1 wodpdf wodpdf - - - -
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เล่ม 2 wodpdf wodpdf - - - -
เทคโนโลยีสารสนเทศ wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf wodpdf -
การดำรงชีวิตและครอบครัว
ม.4 - 6
- - - wodpdf
การอาชีพ
ม.4 - 6
- - - wodpdf
การออกแบบและเทคโนโลยี
ม.4 - 6
- - - wodpdf
Postcard wodpdf wodpdf wodpdf - - -
World Club - - - wodpdf wodpdf wodpdf
Sky wodpdf wodpdf - - - -
Success - - - wodpdf wod -
Share on Myspace